Disclaimer

DISCLAIMER-VOORWAARDEN

Door op de website te surfen, documenten te lezen, bestanden te downloaden, de website op enige andere manier te raadplegen en/of er op enige andere manier gebruik van te maken, verklaart u zich als bezoeker of als publicist akkoord met de hierna volgende voorwaarden en verbindt u zich ertoe om deze na te leven.  Wij behouden het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen. In dat geval zullen deze voorwaarden van toepassing worden vanaf het ogenblik van publicatie. Indien één of meerdere punten uit deze voorwaarden niet of slechts gedeeltelijk afdwingbaar zouden blijken, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast.

a-dog-and-three-humans is een handelsbenaming. Met a-dog-and-three-humans wordt in deze voorwaarden bedoeld de natuurlijke of de rechtspersoon die deze handelsbenaming voert en die, of onder wiens toezicht, deze website wordt beheerd. De gegevens zijn verder op deze website beschikbaar.

a-dog-and-three-humans.com is een publishing-promotion-platform voor auteurs, muzikanten,… die een uitgave in eigen beheer ruimere bekendheid willen geven.  Er wordt rechtstreeks aangekocht bij en betaald aan de publicist, zonder percentage op de verkoop. Om administratieve kosten te dekken, wordt enkel een éénmalige kost aangerekend per aangeboden publicatie.

De informatie op deze website is vrijblijvend en wordt gegeven zonder enige waarborg wat betreft de nauwkeurigheid, volledigheid, bruikbaarheid, betrouwbaarheid en actualiteit ervan. A-dog-and-three-humans is daarom niet aansprakelijk voor om het even welke informatie op de site en voor de gevolgen van elke feitelijke of rechtshandeling die door een bezoeker of een aanbieder genomen wordt op basis van de geleverde informatie.

A-dog-and-three-humans neemt alle voorzorgsmaatregelen voor een goede en veilige werking van de website, doch is evenmin aansprakelijk voor storingen op de website, mogelijke virussen of cybercrime. A-dog-and-three-humans is evenmin aansprakelijk voor welkdanige schade veroorzaakt door een fout en/of nalatigheid begaan door een publicist van de website. Deze website kan hyperlinks of doorverwijzingen bevatten naar websites of naar webpagina’s van de publicisten of andere derden en A-dog-and-three-humans is daarom in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan.

Elkeen kan op de eigen website een hyperlink leggen naar de homepage of specifieke deelpgaina’s van a-dog-and-three-humans.  

De teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data,  benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van de website van a-dog-and-three-humans zijn beschermd door het intellectueel eigendomsrecht in de meest ruime zin. Zonder voorafgaande toelating mag niets van deze website gekopieerd, gereproduceerd, gepubliceerd of gewijzigd worden.

Wie publiceert, verbindt er zich toe dit platform te gebruiken als een goede huisvader en zich, onder meer, maar exemplatief,  te onthouden van laster, dreigend gedrag, het viseren van personen, schending van de privacy, schending van intellectuele eigendomsrechten, … . Het doel is kunst gerelateerde informatie te verschaffen en kunst in de ruime zin van het woord te promoten.

Wie publiceert op dit platform engageert er zich toe daar alle verantwoordelijkheid voor te dragen en, onder meer, te beschikken over de toestemming van mogelijke rechthebbenden van rechten van intellectuele eigendom of naburige rechten. In het bijzonder garandeert degene die publiceert op dit platform dat door deze website ongestoord gebruik van de publicatie kan worden gemaakt. Wie publiceert zal a-dog-and-three-humans vrijwaren voor elke aanspraak van een derde omwille van een bepaalde publicatie.

Degene die publiceert en producten te koop aanbiedt via dit platform is uitsluitend verantwoordelijk voor het volledige procedé van aanbod, aanvaarding, betaling, de tijdige en conforme levering en in het algemeen tot alles wat de wet verbindt aan dergelijke rechtshandelingen, alsook wat betreft de naleving van de fiscale en sociale wetgeving, de consumentenwetgeving, in het bijzonder wat betreft de verkoop op afstand, de wet op de privacy en de wet op de elektronische handel. A-dog-and-three-humans draagt ter zake geen enkele verantwoordelijkheid ten aanzien van de publicist die aanbiedt, noch ten aanzien van derden. A-dog-and-three-humans draagt geen aansprakelijkheid; noch wat betreft de inhoud, noch wat betreft eventuele rechten van intellectuele eigendom, noch wat betreft de verhandeling van de producten en wat daarbij kan misgaan.

Het staat a-dog-and-three humans volledig vrij publicaties te weigeren of zelfs te verwijderen en elke toegang tot de website te ontzeggen.
A-dog-and-three-humans.com draagt geen enkele aansprakelijkheid betreffende de publicaties, noch wat betreft de inhoud, noch wat betreft eventuele rechten van intellectuele eigendom, noch wat betreft de verhandeling van de producten en wat daarbij kan misgaan. 

A-dog-and-three-humans.com is een handelsbenaming en beschermde merknaam van Hans de Greve. KBO BE0742.460.071

Huidige voorwaarden worden beheerst door Belgisch recht. Bij eventuele betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent bevoegd.